Klasse 1A

KV: ELMAR HUYER     KO-KV: MARTINA HAINBUCHER